నలుగురు కథకులు, నాలుగు దృక్పథాలు

సాహిత్యంలో కథలది ఒక విశిష్టమైన స్థానం. మానవ జీవితంలోని విభిన్నమైన, ఆసక్తికరమైన  కోణాలని ఆవిష్కరించటంలో కథా ప్రక్రియకున్న శక్తి  వేరే చెప్పుకోనవసరంలేదు.     నలుగురు కథకులు, నాలుగు దృక్పథాలు   (విపుల మాస పత్రిక, మార్చి 2008)                                                                                                          -శారద సాహిత్యంలో కథలది ఒక విశిష్టమైన స్థానం. మానవ జీవితంలోని విభిన్నమైన, ఆసక్తికరమైన  కోణాలని ఆవిష్కరించటంలో కథా ప్రక్రియకున్న శక్తి  వేరే చెప్పుకోనవసరంలేదు. నవల  సినిమా అయితే కథ స్టిల్ ఫోటో లాటిది. నైపుణ్యంకల ఫోటో … నలుగురు కథకులు, నాలుగు దృక్పథాలుని చదవడం కొనసాగించండి