తెలుపు-నలుపు

పుట్టి పెరిగిన దేశం వదిలి ఒక పరాయి దేశానికి పొట్ట చేత్తో పట్టుకుని వెళ్ళటానికి మనకి సవాలక్ష కారణాలుంటాయి. ఆలోచనలకీ భయాలకీ బందీలం మనం ( 30 జులై 2007 ఏపీవీక్లీ) పుట్టి పెరిగిన దేశం వదిలి ఒక పరాయి దేశానికి పొట్ట చేత్తో పట్టుకుని వెళ్ళటానికి మనకి సవాలక్ష కారణాలుంటాయి. మనం వున్న పరిస్థితుల కంటే ఇంకొంచెం మెరుగైన వాతావారణంలో బ్రతకాలనో, మన వృత్తి లో ఇంకా పైకెదగటానికి ప్రోత్సాహం లభించే అవకాశాలు ఎక్కువగా వుంటాయనో, … తెలుపు-నలుపుని చదవడం కొనసాగించండి

తెలుపు-నలుపు

సాధారణంగా మనం తెలుపు రంగుని మంచికీ, నలుపు రంగుని చెడుకీ చిహ్నంగా భావిస్తూ వుంటాము. (16 జూలై, ఏపీవీక్లీ) సాధారణంగా మనం తెలుపు రంగుని మంచికీ, నలుపు రంగుని చెడుకీ చిహ్నంగా భావిస్తూ వుంటాము. జీవితంలో మనకి ఎదురయే మంచి చెడులకీ, కంటికి కనపడే రంగులకీ ఈ రకమయిన సంబంధం అంటగట్టడం అంత మంచి పధ్ధతి కాదేమో నన్న అనుమానం అప్పుడప్పుడూ రాక మానదు. నిజానికి జీవితంలో కానీ మనుషుల్లో కానీ, కేవలం మంచీ, లేక చెడూ … తెలుపు-నలుపుని చదవడం కొనసాగించండి